Νοέμβριος 2020

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σκοπός της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων αποτελεί η παροχή πληροφοριών σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων των Επισκεπτών – Χρηστών σε συμμόρφωση προς τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΓΚΠΔ) και τον εθνικό νόμο 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/29.08.2019).

1. Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας

Η “Not Guilty Food” ανήκει στη Βέσνα Ξανθοπούλου, κάτοικο Πανοράματος Θεσσαλονίκης, οδός Φιτζίου αρ. 29, ΑΦΜ 112030188 - Δ.Ο.Υ Ζ’ Θεσσαλονίκης τηλ. 6948067526 email: info@notguiltyfood.com και η οποία αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Η Βέσνα Ξανθοπούλου, ως Υπεύθυνος επεξεργασίας, είναι αρμόδια για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Not Guilty Food.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για την Not Guilty Food.

2. Ορισμοί (άρθρο 4 ΓΚΠΔ)

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο των δεδομένων»)

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας

«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικά χαρακτήρα που το αφορούν

3. Σκοπός επεξεργασίας – Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε για την εγγραφή σας στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας (newsletter).

Με την εγγραφή σας στο ηλεκτρονικό newsletter, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων προκειμένου να σας ενημερώνουμε σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας, για παράδειγμα για συνταγές μαγειρικής, κριτικές από επισκέψεις σε εστιατόρια όπως και άλλες πληροφορίες σχετικές με τις δραστηριότητές μας.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε είναι το ονοματεπώνυμό σας καθώς και η διεύθυνση ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας.

4. Συγκατάθεση

Η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι συνεπώς η ρητή, συγκεκριμένη, εν πλήρει επιγνώσει και ελεύθερη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 α) ΓΚΠΔ).

Μπορείτε οποτεδήποτε να δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον την αποστολή του ηλεκτρονικού μας newsletter και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση info@notguiltyfood.com ή επιλέγοντας το unsubscribe από το σχετικό link που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν πριν την ανάκλησή της.

5. Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων.

5.1. Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, ως Υποκείμενα των δεδομένων έχετε τα εξής δικαιώματα:

 • δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που αποθηκεύουμε,
 • δικαίωμα διόρθωσης εσφαλμένων ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων,
 • δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων,
 • δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων,
 • δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων,
 • δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
 • δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή.

5.2. Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να πληροφορηθείτε κατόπιν αιτήσεως και ατελώς, εάν επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα και σε καταφατική περίπτωση να πληροφορηθείτε περαιτέρω:

 • τους σκοπούς της επεξεργασίας,
 • τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε,
 • τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες των αποδεκτών στους οποίους κοινολογούνται ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα,
 • το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα προσωπικά σας δεδομένα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,
 • την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον Υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους ή εναντίωσης σε αυτήν,
 • το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή και συγκεκριμένα στην ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ),
 • κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους, όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων,
 • την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22, παράγραφοι 1 και 4 ΓΚΠΔ και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

5.3 Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από εμάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

5.4 Δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διαγραφή προσωπικών μας δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εφόσον:

 • τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία,
 • ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) ΓΚΠΔ και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,
 • αντιτίθεστε στην επεξεργασία (δικαίωμα εναντίωσης – άρθρο 21 παρ. 1 ή 2 ΓΚΠΔ) και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία,
 • τα προσωπικά σας δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα,
 • τα προσωπικά σας δεδομένα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί μια νομική υποχρέωση,
 • τα προσωπικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών μας κοινωνίας των πληροφοριών σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

5.5. Δικαίωμα περιορισμού μας επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει μια από της ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε αντί της διαγραφής τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για της σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,
 • έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία (δικαίωμα εναντίωσης – άρθρο 21 παρ. 1 ΓΚΠΔ), εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του Υπεύθυνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων που προβάλλετε.

5.6 Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σε εμάς σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον Υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρησή μας, όταν:

 • η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση (άρθρο 6 παρ. 1 α) ΓΚΠΔ) ή σε εκτέλεση σύμβασης (άρθρο 6 παρ. 1 β) ΓΚΠΔ) και
 • η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από εμάς σε έναν άλλο Υπεύθυνο επεξεργασίας, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

5.7 Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ)

Μπορείτε οποτεδήποτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα της κατάστασης σας, εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση δημόσιου καθήκοντος ή για σκοπούς έννομων συμφερόντων του Υπεύθυνου επεξεργασίας.

Σε περίπτωση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, μπορείτε οποτεδήποτε να εναντιωθείτε στην ενλόγω επεξεργασία, ενώ ο Υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να την σταματήσει.

5.8. Δικαίωμα καταγγελίας

Έχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε ή/και να υποβάλλεται καταγγελία ή προσφυγή στην ελληνική εποπτική αρχή, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), που εδρεύει στην Λεωφ. Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523, Αθήνα, τηλ. +30 2106475600, email: complaints@dpa.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dpa.gr.

6. Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας, δηλαδή την εγγραφή και συμμετοχή σας στο ηλεκτρονικό newsletter μας, σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.

7. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Κατ’ αρχήν δεν διαβιβάζουμε σε τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα. Ενδέχεται να διαβιβαστούν προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε τρίτους παρόχους ή συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασμό μας και μόνο κατόπιν της προηγούμενης συγκατάθεσής σας για ρητά προσδιορισμένο σκοπό.

Χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας, καμία διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων δεν επιτρέπεται και δεν πραγματοποιείται.

8. Ασφάλεια δεδομένων

Σας διαβεβαιώνουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται επαρκώς και με όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (κρυπτογράφηση, τοίχος προστασίας, αντίγραφα ασφαλείας) για την καθ’ όλα νόμιμη επεξεργασία τους. Τα μέτρα αυτά βελτιώνονται συνεχώς για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη προστασία δική σας και των δεδομένων σας.

9. Υποβολή ερωτημάτων ή αιτημάτων άσκησης δικαιωμάτων

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας ή εν γένει για περαιτέρω πληροφορίες για την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο επεξεργασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@notguiltyfood.com.

Σημαντικό είναι να ορίζετε σαφώς ποιο δικαίωμα επιθυμείτε να ασκήσετε και σε ποια δεδομένα αφορά. Για την προστασία σας, διεκπεραιώνουμε αιτήματα για δεδομένα που σχετίζονται με την συγκεκριμένη διεύθυνση email που χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή του αιτήματος, και ενδέχεται να χρειαστεί να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας πριν τη διεκπεραίωση του. Θα προσπαθήσουμε να συμμορφωθούμε στο αίτημά σας όσο είναι πρακτικώς δυνατόν πιο γρήγορα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε περίπτωση άρνησης ή αναιτιολόγητης καθυστέρησης από μέρους μας ή αν θεωρείτε πως η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται κατά παράβαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, έχετε τη δυνατότητα να προσφύγετε στην ΑΠΔΠΧ.

10. Cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Cookies.

11. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Η Not Guilty Food δύναται να παρέχει διασυνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες αποκλειστικά προς διευκόλυνση και πληροφόρηση των Επισκεπτών – Χρηστών της. Αυτές οι ιστοσελίδες δεν είναι υπό τον έλεγχο της Not Guilty Food και διέπονται από δική τους πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων τις οποίες σας συνιστούμε να ανατρέξετε. Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου των εν λόγω ιστοσελίδων. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εφαρμόζεται αποκλειστικά σε προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την ιστοσελίδα της Not Guilty Food.

12. Επικαιροποίηση

Αναθεωρούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Σε περίπτωση επικαιροποίησης, θα αναρτάται αμέσως η νέα έκδοση.

13. Ανήλικοι

Η παρούσα ιστοσελίδα απευθύνεται μόνο σε ενηλίκους. Σε περίπτωση ανήλικων Επισκεπτών-Χρηστών της Not Guilty Food, θα αναζητάται η συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα ή της επιμέλειά τους.